pink-minimalist-gynecologist-logo---2024-05-22t142501.140.png

Pritshmëri shumë, paga dhe pozita pak: Diskriminimi i mjekeve gra në sektorin e shëndetësisë

N'THELB

May 22nd, 2024

Në botën moderne, sektori i kujdesit shëndetësor nderohet si një fortesë përparimi, inovacioni shkencor dhe dhembshurie. Megjithatë, nën këtë rimeso progresiviteti fshihet një problem i vazhdueshëm që ende kërcënon profesionin: paragjykimi i institucionalizuar që e përjetojnë gratë mjeke. Edhe pse ka gjithnjë e më shumë gra mjeke, karriera e tyre shpesh pengohet nga kufizimet dhe paragjykimet të bazuara në gjininë, gjë që kufizon aftësinë e tyre për t'u avancuar në këtë fushë dhe për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore. 

Një nga manifestimet më të dukshme të këtij diskriminimi është hendeku i lidershipit. Gratë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të fuqisë punëtore mjekësore, megjithatë ato mbeten jashtëzakonisht të nënpërfaqësuara në pozitat udhëheqëse. Studimet tregojnë vazhdimisht se burrat mbajnë shumicën e pozitave të udhëheqësve si shefa të departamenteve, drejtorë të spitaleve dhe dekanë të shkollave mjekësore. Kjo pabarazi nuk është për shkak të mungesës së grave të kualifikuara, por për shkak të pranisë së një tavani të qëndrueshëm qelqi që favorizon burrat kur bëhet fjalë për emërime në pozita drejtuese. Nënpërfaqësimi i grave në rolet vendimmarrëse jo vetëm që e ngulfat karrierën e tyre, por gjithashtu e privon sektorin e kujdesit shëndetësor nga perspektiva të ndryshme thelbësore për kujdesin holistik të pacientëve. 

Një tregues tjetër i qartë i diskriminimit gjinor në kujdesin shëndetësor është hendeku i vazhdueshëm i pagave. Mjeket gra, edhe kur janë po aq të kualifikuara dhe me përvojë sa kolegët e tyre meshkuj, shpesh fitojnë më pak. Kjo pabarazi në paga nuk është thjesht një padrejtësi ekonomike, por një pasqyrim i paragjykimeve gjinore të rrënjosura thellë. Ndikimi i kësaj pabarazie është i thellë, ai ndikon në stabilitetin financiar, moralin dhe shijimin e karrierës tek gratë mjeke. Ai gjithashtu përçon një mesazh shqetësues se vlerësohet varfër puna dhe kontributet e tyre.

Balancimi i përgjegjësive profesionale dhe personale është një sfidë e rëndë për shumë gra në mjekësi. Pritshmëritë shoqërore shpesh vendosin një barrë më të madhe të detyrave familjare dhe shtëpiake mbi gratë, gjë që mund të kufizojë disponueshmërinë e tyre për mundësi të avancimit në karrierë. Ky çekuilibër e pengon përparimin e tyre në karrierë dhe e bën më të vështirë konkurrimin me kolegët e tyre meshkuj që nuk përballen me të njëjtin nivel të përgjegjësive shtëpiake.

Paragjykimet dhe stereotipet kulturore e përkeqësojnë edhe më shumë diskriminimin me të cilin përballen gratë mjeke. Për shembull, pacientët shpesh supozojnë se mjekët meshkuj janë më kompetentë për raste komplekse dhe kërkojnë këshillat e tyre dhe jo ato të mjekeve femra, pavarësisht nga përvoja dhe përsosja e tyre. Brenda komunitetit profesional, gratë mjeke shpesh futen në specializime mjekësore "më pak prestigjioze" ose shihen si figura më pak autoritative, gjë që e kufizon zhvillimin e tyre në karrierë dhe njohjen e tyre profesionale. 

Gratë mjeke shpesh lundrojnë në mjedise pune armiqësore, ku qasja seksiste është e zakonshme. Ata ndeshen me diskriminime të të gjitha llojeve, si p.sh caktohen të punojnë në pozita dhe ndërrime për të cilat ka interes më të ulët, duke marrë më pak mbështetje në zhvillimin e tyre profesional dhe përjashtohen nga diskutimet kritike dhe proceset vendimmarrëse. Ngacmimet dhe mikroagresionet ndaj tyre kontribuojnë gjithashtu në krijimin e një ambienti toksik të punës, gjë që ka ndikim negativ në shëndetin e tyre mendor dhe efikasitetin e tyre në punë. 

Trajtimi i këtyre çështjeve të rrënjosura thellë kërkon strategji gjithëpërfshirëse në nivel institucional dhe kulturor. Institucionet e kujdesit shëndetësor duhet të zbatojnë politika të fuqishme kundër diskriminimit dhe të sigurojnë procese transparente, të bazuara në merita për emërime profesionale dhe paga. Trajnimi i mirëfilltë mbi paragjykimet gjinore dhe përfshirja e të gjithë stafit mund të nxisë një mjedis pune më mbështetës dhe të barabartë.

Gratë mjeke mund ta marrin mbështetjen që u nevojitet për të lundruar në mënyrë efektive në karrierën e tyre nëpërmjet programeve të trajnimit dhe sponsorizimit të krijuara posaçërisht për to. Së bashku me këto nisma, duhet të zbatohen programe që promovojnë ekuilibrin e punës dhe jetës, si p.sh. oraret fleksibile të punës dhe kujdesi për fëmijët në terren.

Fushatat e ndërgjegjësimit publik që nxjerrin në pah arritjet e grave mjeke dhe sfidojnë rolet tradicionale gjinore mund të ndryshojnë qëndrimet e shoqërisë dhe perceptimet e pacientëve. Përfaqësimi mediatik i grave në mjekësi si profesioniste autoritative dhe të afta mund të luajë gjithashtu një rol të rëndësishëm në ndryshimin e paragjykimeve të vjetëruara. 

Rruga drejt barazisë gjinore në fushën e kujdesit shëndetësor është e mbushur me sfida, por është e domosdoshme për krijimin e një fuqie punëtore mjekësore të drejtë dhe efektive. Duke çmontuar barrierat me të cilat përballen gratë mjeke, ne mund të arrijmë potencialin e plotë të sistemit tonë shëndetësor. Një mjedis gjithëpërfshirës dhe i barabartë jo vetëm që përfiton nga gratë mjeke, por gjithashtu rrit cilësinë e kujdesit ndaj pacientëve dhe nxit një komunitet mjekësor më efektiv dhe inovativ. Është koha për ta korrigjuar diskriminimin ndaj grave mjeke dhe për të hapur rrugën për një të ardhme ku talenti dhe përkushtimi janë kriteret e vetme për sukses në sektorin e kujdesit shëndetësor.

Blerina Qamili

Blerina Qamili

Blerina Qamili është lindur në Tetovë në vitin 1993 dhe është diplomuar në Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë, në Universitetin e Tetovës. Ajo tani po e vazhdon përsosjen e saj profesionale si specializante e Nefrologjisë në Fakultetin e Mjekësisë - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi" Shkup.

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia